آیین نامه پنجمین دور مسابقه ی بزرگ ترجمه و تفسیر قرآن كریم(استان هرمزگان و فارس):

خالق هستی از کانال پیامبرانش رمز خوشبختی را به بندگانش آموخت. رمز خوشبختیِ ما مسلمانان، در قرآن نهفته است. امید است که این مسابقه وسیله ­ای برای هر چه نزدیک­تر شدن به قرآن کریم باشد.

ادامه نوشته »

Everything you Do Not Know About US Based Essay companies that are writing Be Costing to Significantly More Than You Might Think

Everything you Do Not Know About US Based Essay companies that are writing Be Costing to Significantly More Than You Might Think what exactly is Truly Happening with United states Based Essay Writing Companies Employing headsets that are hands-free work since it’s the decision this is certainly distracting, perhaps maybe …

ادامه نوشته »